В община Годеч се забранява свободното пускане на селскостопански и други животни, както и пашата в горски територии

1985 преглеждания

Който пуска животни извън животновъдния обект без придружител (собственник или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1 000 лв.

Община Годеч публикува на официалната си страница инструктаж за земеделски стопани за предприемане на превантивни мерки за недопускане на пътнотранспортни произшествия по републиканската и общинската пътна мрежа - 05042021:

"Забранява се свободното пускане на селскостопански и други животнии птици по улиците, площадите, парковете и тревните площи в и извън населените места. Извеждането на животните на паша да става с придружител”

     ,,Който пуска животни извън животновъдния обект без придружител (собственник или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1 000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 5 000 лв.”

Вижте ИНСТРУКТАЖА ТУК

От общината публикуваха и Заповед за забрана за паша на селскостопански животни в горските територии, описани по отдели и подотдели в следния СПИСЪК, неразделна част от заповедта.

Вижте Заповед № 94 ТУК::
Вижте СПИСЪК на територии ТУК

Източник: Община Годеч, снимка: pixabay