В община Своге е забранена пашата на селскостопански животни без пастир

250 преглеждания

Заместник-кметът на община Своге - Илия Богданов издаде заповед

Заместник-кметът на община Своге - Илия Богданов издаде заповед, с която забранява пашата на животни без пастир на територията на общината.

Забранена е и: пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници; пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м; пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване; нощната паша в горските територии;

Заповедта на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 и чл. 125, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Закона за горите и във връзка с писмо с вх. № 53-00-6/21.02.2022 г. от директора на СЗДП ТП ДЛС Витиня и писмо с вх. № 53-00-5/18.02.2022 г. от от директора на СЗДП ТП ДГС Своге до Община Своге, както и съгласно утвърден Горскостопански план от 2015 г. на Община Своге.

Със заповедта и отделите и подотделите на територията на община Своге, в които е забранена пашата на селскостопански животни, можете да се запознает ТУК.

Източник: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук