ГД „Гранична полиция” търси домакин за ГПУ-Калотина

785 преглеждания

Вижте изискванията за заемане на длъжността

„Управление на собствеността“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман, при Главна дирекция „Гранична полиция“- МВР, има една вакантна длъжност за лице, работещо по трудово  правоотношение - домакин (ГПУ-Калотина). Това става ясно от обява за работа, публикувана на официалния сайт на Община Драгоман.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са:

1. Да са пълнолетни.

2. Да имат само българско гражданство.

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

4. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

6. Минимално образование - средно.

7. Минимален професионален стаж - не се изисква.

Част от основни длъжностни права и задължения на служителя са, че той е материално отговорно лице; носи пълна имуществена отговорност за числящите му се наличности от материални актив; правилното и своевременно заприходяване и разходване на същите; отговаря за правилното получаване; съхранение и раздаване на активите.

Своевременно планира и заявява необходими за дейността на структурата активи; въвежда в компютър наличността на активите в зачисления му склад; отразява движението на материалите в тях и извежда необходимата информация; води зачислените документи под строг отчет, съгласно вътрешноведомствените документи в МВР; раздава на служителите активи, съгласно нормативните документи и действащите заповеди; заприхождава административно – битово и канцеларско имущество в сградите и помещенията, за които отговаря; упражнява контрол и следи за неговата експлоатация, наличност и изправност.

Основното трудово възнаграждение, определено за позицията, е в размер от 560 лв. до 682 лв., върху което се начислява 5% добавка за работа в МВР.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Заявление (по образец).

2. Анкетна карта (по образец).

3. Автобиография (по образец).

4. Ксерокопие на лична карта.

5. Диплома (нотариално заверено копие) за завършено образование.

6. Удостоверяващи документи, че кандидата не  е привлечен  като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер (от Окръжна и Районна прокуратура).

7. Медицинско свидетелство за работа (издадено от личния лекар).

8. Удостоверение от психодиспансер.

9. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец).

10. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец).

11. Ксерокопие  от  трудова   (служебна,  осигурителна)  книжка  иди  друг  документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж.

Срокът за подаване на заявленията и необходимите документи е до 15.02.2019 г,. включително.

Документите се подават в сектор „Човешки ресурси“ към РДГП-Драгоман, (гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 58),

Допълнителна информация може да получите в сектор „Човешки ресурси“ в РДГП-Драгоман и на телефон: 07172/20-95 и 0888 40 29 78.

Всички задължения, права, изисквания към кандидатите, срокове и необходими документи за кандидатстване, вижте в обявата за работа.  

EspressoNews