Голям интерес към изнесената приемна на ОИЦ-София в Сливница

585 преглеждания

Приемната беше посетена от 79 души

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Сливница, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Приемната беше посетена от 79 души, като най-голям беше интересът към подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, която е отворена за кандидатстване до 14 юни 2018 г. Чрез нея подкрепа ще получат земеделски стопани на възраст от 18 до 40 години, чиито икономически размер на стопанството е в границите между 8000 и 16 000 евро. Земята, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален стандартен производствен обем (СПО), трябва да е с представен документ за собственост или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.

Въпросите на посетителите бяха свързани с това какви култури и животни могат да отглеждат и по-специално финансира ли се отглеждане на пчели по мярката и съответно какъв трябва да бъде икономическият размер на стопанството. Експертите обясняваха и че е допустимо земеделските стопани с по-малък брой кошери да направят комбиниране с растениевъдна дейност, за да достигнат изискуемия стандартен производствен обем.

Откритата приемна в община Сливница е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички 22 общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 13 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Етрополе.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

източник: www.eufunds.bg