Забранено е къпането в реките и водоемите на територията на община Костинброд

483 преглеждания

Лицата, които нарушават разпоредбите носят административно наказателна отговорност

Забранено е къпането и плуването в язовири, микроязовири, речни и други видове водни площи, намиращи се на територията на община Костинброд, през летния сезон на 2019 г. Това гласи Заповед на заместник-кмета на община Костинброд Александър Ненов, публикувана на официалния сайт на общината.

Стопаните на водните площи са длъжни да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци. В забранителните - опасностите при къпане, в информационните - начините за оказване на първа помощ и разстоянията до най-близкия телефон и медицински пункт.

В заповедта се забранява още къпането и плуването в открити и закрити плувни басейни на територията на Община Костинброд, за които няма издадено разрешение за ползване на басейна през летния сезон на 2019 г.

Ето и пълния текст на Заповедта:

„На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 4 от Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, приета с Постановление № 182 на МС от 19.04.2016 година. Наредба № 11 за качеството на водите за къпане.

НАРЕЖДАМ

1. Да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водни площи (НВДОВД), приета с ПМС № 182 от 19.04.2016 година, Наредба № 11 за качеството на водите за къпане.

2. Забранявам къпането и плуването в открити и закрити плувни басейни на територията на Община Костинброд, за които няма издадено разрешение за ползване на басейна през летния сезон на 2019 година.

3. Забранявам къпането и плуването в язовири, микроязовири, речни и други видове водни площи, намиращи се на територията на община Костинброд. През летния сезон от 1 май до 31   октомври задължавам стопаните на водните площ да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в приложение № 1 на НВДОВД. В забранителните - опасностите при къпане, в информационните - начините за оказване на първа помощ и разстоянията до най- близкия телефон и медицински пункт.

4. Организации, ведомства, юридически и физически лица, които извършват земно изкопни работи в населени и извън населени места като: открити канали, изкопи, ями и други водни площи, запълнени с вода, чиято дълбочина е по-голяма от 120 см, площи да се обезопасяват с лесно забележими знаци, забраняващи къпането, на които да се посочва конкретна опасност. Табелите да се поставят на разстояние не по-голямо от 200 м. между тях. Водните площи да се обезопасяват с лесно забележими знаци, забраняващи къпането, на които да се посочва конкретната опасност. Табелите се поставят на разстояние не по-голямо ит 200 м. между тях. Когато водните площи се намират в населените места или в непосредствена близост до тях, да се ограждат с парапети или пояс от нискостеблени растения.

5. Директорите на училищата на територията на Общината да организират и провеждат, разяснителна работа сред учениците в края на учебната година (май-юни 2019 година), като да ги запознаят с опасностите при къпане и плуване в необезопасени водни обекти при съдействието на областния съвет на БЧК-София област.

6. Настоящата заповед дас е доведе до знанието на общински и държавни учреждения, търговски  дружества, кооперации у други юридически и физически лица, в т.ч. директори на училища и  детски градини, имащи отношение към ползването и обезопасяването на водните площи, по съответния ред и чрез местните средства за масова информация, където има такива.

7. Препоръчвам на БЧК-София област в съответствие с определените им компетентности, произтичащи от упоменатата Наредба, да извършат периодични проверки за изпълнение на настоящата заповед и да оказват методическа и консултативната помощ на всички заинтересовани общински структури, стопани на водни площи и граждани с цел недопускане на инциденти.

8. Лицата, които нарушават разпоредбите на наредбата, носят административно наказателна отговорност по чл. 32 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

9. При аварийни ситуации стопанинът на водни площи уведомява веднага Центъра за спешна медицинска помощ 02/935 7221/ тел. 112, ВСС на БЧК- София област 02/816 4700.

10. В случай на удавяне стопанинът на водните площи уведомява веднага съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи.

11. Съгласно Чл.27, ал.2, определям служителите в Общински инспекторат-Костинброд за компетентни длъжностни лица по съставяне на Актове за установяване на административни нарушения на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.

Заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

АЛЕКСАНДЪР НЕНОВ

За Кмет на община Костинброд“

EspressoNews