Задълженията на собствениците на кучета припомниха от Община Костинброд

1483 преглеждания

Задълженията на собствениците на кучета припомниха от Община Костинброд

От Община Костинброд припомниха някои разпоредби от Закона за ветеринарномедицинската дейност заради  усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения брой на безстопанствени кучета, както и във връзка с Постановление с вх. № 11.02-8/07.02.2018 г. на Районна прокуратура – гр. Костинброд, а именно:

Съгласно чл. 172. (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на домашни любимци са длъжни:

 1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
 2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
 3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
 4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:

 1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
 2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
 3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
 4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;
 5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.

Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.

Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета на инвалиди;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл. 177. (1) Забранява се:

 1.  (изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:

а) рязане на опашка;

б) рязане на уши;

в) изрязване на гласни струни;

г) отстраняване на нокти и зъби;

 1.   (изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) отглеждането и развъждането на домашни любимци за добив на месо и кожи от тях;
 2. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;
 3. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

(2) Интервенциите по ал. 1, т. 1 се допускат по изключение по преценка на ветеринарен лекар.

Допълнителна информация относно задълженията Ви, можете да намерите на сайта на общината в Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Костинброд и в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От местната администрация приканват гражданите към отговорност.

Източник: Община Костинброд