Започна пожароопасният сезон, предупреди община Драгоман

486 преглеждания

Първите глоби за палежи и причиняване на пожари вече са факт

Предупреждение за начало на пожароопасния сезон публикува община Драгоман на официалния си сайт.

С цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност, периодът от 1 март до 31 октомври 2019 г. е определен като пожароопасен, съгласно Заповед №РД-15-170/06.03.2019 г.

Във връзка със зачестилите случаи на пожари, общинска администрация Драгоман е предприела и необходимите мерки съгласно Наредба № 2 „За пожарната безопасност на територията на община Драгоман“ и вече са факт първите глоби за палежи и причиняване на пожари, информират още от Общината и апелират: „Бъдете внимателни и спазвайте правилата за пожарна безопасност на територията на община Драгоман!“

Ето и пълният текст на заповедта:

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с член 65 от Закона за защита при бедствия

НАРЕЖДАМ:

1. Определям за пожароопасен сезон на територията на Община Драгоман, периода от 01.03.2019 г. до 30.11.2019 г.

2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии, както и изгарянето на остатъци от сечта, паленето на стърнища, слогове и крайпътни ивици.

3. С цел недопускане на палежи в защитените територии, както и в земеделските земи и гори на територията на Община Драгоман, следва да се засили наблюдението и да се осъществява постоянен контрол за предотвратяване изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

4. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.

5. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата на пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

6. Кметовете и кметските наместници да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

7. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

8. Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Община Драгоман.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емилия Милушева-зам.кмет на община Драгоман.

АНДРЕЙ ИВАНОВ

/Кмет на община Драгоман/

EspressoNews