Инвестиционно предложение за изграждане на предприятие със склад в м. Лозище публикува oбщина Сливница

726 преглеждания

За преработка и съхранение на плодове и зеленчуци

Община Сливница публикува обява за инвестиционно предложение за изграждането на предприятие със склад за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци. Ето и пълният текст на обявлението:

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От ЕТ КАРБОНИКА ПЛЮС ¬– РАДОСТИНА ПЕТРОВА ,

ЕИК: 202562278, със седалище и адрес на управление: гр.Сливница, ул.Гео Милев № 19, представлявано от управителя и едноличен собственик: Радостина Петрова

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за предприятие със склад за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци. местоположението на обекта е в землището на гр. Сливница, местност Лозище, имот № 67372.153.396. Предприятието е с РЗП 1504 м² приблизително. Предвижда се в него да се преработват различни сезони плодове и зеленчуци. Като основно се предвижда производство на печени и замразени зеленчуци. Другото направление е преработката на различни видове плодове. След приема им от полето се поставят в хладилна камера за предохлаждане.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Радостина Кирилова Петрова

Адрес за кореспонденция: гр.Сливница, ул.Гео Милев №19, ПК: 2200

Тел: 0897 877 350

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

EspressoNews