Инвестиционно предложение за изграждане на склад за съхранени на метални изделия има в Сливница

927 преглеждания

Очакват се становища от граждани

Инвестиционно предложение за изграждане на склад за съхранени на метални изделия има в Сливница. Това става ясно от обява до заинтересованите лица и общественост, публикувана на официалния уебсайт на местната администрация. Пълният текст на обявата гласи:

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Ивайло Петров Иванов, адрес: гр. Сливница, ул. „Отец Матей Преображенски“ № 9 съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за съхранение на метални изделия от готова метална конструкция в землището на град Сливница, община Сливница, местност „Лозище“, проектен имот с идентификатор 67372.153.403“

За контакти: Ивайло Петров Иванов, адрес: гр. Сливница, ул. „Отец Матей Преобраценски“ № 9, тел: 0888/666860

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

EspressoNews