МИГ Сливница-Драгоман ще проведе Общо събрание

267 преглеждания

Вижте дневния ред

Сдружение „Местна инициативна група Сливница-Драгоман” ще проведе Годишно редовно общо събрание за 2019 г. То е насрочено за 22 януари 2019 г. /вторник/ от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Сливница - 1 ет. Това става ясно от покана, публикувана на сайта на Сдружението.

Събранието ще протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на годишен счетоводен отчет на Сдружението за 2018 г.;

2. Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2018 г.;

3. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2018 г.;

4. Приемане на бюджета на Сдружението за 2019 г.;

5. Приемане на Програма за дейността на Сдружението за 2019 г.;

6. Приемане на решение за кандидатстване на МИГ Сливница-Драгоман с проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

7. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 8:30 до 10:30 ч. в офиса на МИГ Сливница - Драгоман, намиращ се в гр.Сливница, пл. „Съединение” №1, ет.1.

Поканени за участие са всички членове на Сдружението.