МРРБ ще финансира част от реконструкция на водопроводната мрежа в село Голяновци

227 преглеждания

На  24 октомври, МРРБ и Община Костинброд подписаха споразумение за частично финансиране в размер на 350 хил. лева за обект: „Цялостна подмяна на уличната водопроводна мрежа в село Голяновци“.

Проектът започва своята частична реализация по програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпомагане на общини със средства от държавния бюджет при реализирането на инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения за подобряване на водоснабдяването.

Припомняме, че преди месец се откриха строителни площадки за реконструкция и доизграждане водопроводната мрежа в селата Петърч и Драговищица, по спечелен проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

EspressoNews

Снимка: Община Костинброд