Мобилтел ще модернизира оборудването на базовата си станция в Драганово бърдо

564 преглеждания

За да подобри услугите си в района на Своге

От „Mобилтел” ЕАД, гр. София уведомиха за инвестиционно намерение чрез обявление, публикувано на официалния сайт на Община Своге.

С оглед на ефективното развитие на мрежата на „Мобилтел” ЕАД и необходимостта от своевременно подобрение на телекомуникационната инфраструктура в района на Община Своге, Ви уведомяваме за инвестиционното намерение за преустройство и модернизиране на телекомуникационно съоръжение на „„Мобилтел” ЕАД , находящо се в в частта от имот целият с площ 250кв.м., състоящ се от 103кв.м., находящи се в границите на ОП, мах.”Драганово бърдо” в землището на с.Желен с кадастрален №336 от КВС, общ. Своге, обл.Софийска”.

Уведомяваме Ви, че фирма „Мобилтел” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

“Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz SFO0120.A „Поглед”

Строежът представлява преустройство на съществуваща базова станция в частта от имот целият с площ 250 кв.м., състоящ се от 103 кв.м., находящи се в границите на ОП, мах.”Драганово бърдо” в землището на с. Желен с кадастрален №336 от КВС, общ. Своге, обл.Софийска”. Преустройството се състои в подмяна на антените с друг тип и подмяна на технологичното оборудване с нов тип оборудване.

Обектът оказва незначително въздействие върху околната среда и съгласно чл. 81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда не подлежи на екологична оценка на въздействието върху околната среда. Ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. След пускането на базовата станция в пробна експлоатация, обектът подлежи на санитарен контрол чрез практически измервания за проверка на плътността на мощностите на електромагнитните полета, съгласно изискванията на чл.9, ал.2 от Наредба № 9 от 14.03.1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда.

Вижте целият текст на обявата и приложенията към нея.

EspressoNews