На нова спортна площадка ще се радват възпитаниците на НУ „Д-р Петър Берон“- гр. Своге

135 преглеждания

Началото на строителните дейности бе дадено на 1 юли

На нова, модерна, мултифункционална, спортна площадка ще се радват възпитаниците на НУ „Д-р Петър Берон“- гр. Своге с началото на новата учебна година. Новото спортно съоръжение стана възможно благодарение на осигурената безвъзмездна финансова подкрепа по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-7.007-0050 „Спорт“. Проектът е с наименование „Мултифункционална спортна площадка, УПИ I - За училище, кв. 151, по действащия ПУП на гр. Своге“ и бюджет от 96 784,49 лева. Административният договор за БФП бе сключен на 17.05.2019 г. и е със срок на изпълнение 36 месеца.

На 01.07.2020 г. в двора на училището бе дадено началото на строителните дейности на обекта. В присъствието на фирмата-изпълнител и строителния надзор, учители и възпитатели, ученици и гости, заместник-кметът по строителството инж. Валентин Михайлов направи първа копка като пожела успех на всички участници в строителния процес. Инж. Михайлов сподели, че реализацията на проекта е израз на политиката на общинското ръководство за осигуряване на модерна среда за спорт във всяка образователна институция на територията на община Своге. Благодарности към общинското ръководство за усилията и ползотворното сътрудничество през годините изказа директорът на НУ „Д-р Петър Берон“ Росица Тодорова. Водосвет и литургия за благополучие и късмет отслужи отец Лъчезар.

Освен от възпитаниците на училището, спортната площадка ще се използва и от жителите на квартала,  както и от всички желаещи да прекарват свободното си време, ангажирани със спорт.

Снимки: Община Своге