Областната администрация събира оферти за ремонт на покрив на сграда

470 преглеждания

Обектът е в гр. София на бул. "Витоша" №4

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

 1. Пълно описание:Ремонт на покрив на сграда (клуб – ресторант), предоставена за управление на Областен управител на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4.“

 2. Технически изисквания:

  1. 1 Участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежите от Първа група, Трета категория съгласно чл. 5, ал. 6. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.

  2. 2 Участниците да предоставят копие на застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ.

  3. 3 Строителните материали, използвани в строително ремонтните дейности, да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, публикувана в ДВ, бр. 14/2015 г. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Доставените материали се придружават със сертификат (удостоверение) за качество.

  4. 4 Количествата на изпълнените СРР да бъдат доказвани от строителя чрез съответните измервания, количествени сметки и необходими документи, съгласно действащата нормативна база в Република България.

  5. 5 При окончателното приключване на СРР строителната площадка трябва да бъде почистена.

 3. Място на изпълнение: гр. София, бул. „Витоша“ № 4, сграда (клуб-ресторант).

 4. Прогнозна стойност – до 25 000.00 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС.

 5. Гаранционен срок на изпълнени СРР - не по малко от 5 /пет/ години от датата на приключване на СРР.

 6. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 /шестдесет/ дни.

 7. Критерий за избор - “икономически най-изгодна оферта”.

 8. Срок за изпълнение -  не по-късно от 60 /шестдесет/ дни от датата на подписване на договор.

Показатели за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в крайната комплексна оценка; Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията; Количествена сметка; Условия и начин на плащане; Реквизити, които следва да съдържат офертите, ще намерите на официалния сайт на Областна администрация на Софийска област: sofoblast.bg, в категория „Профил на купувача“-Обществени поръчки; категория „Обяви“ и категория „Новини“.

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 часа на 18.10.2017 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6 или на електронната поща на Областна администрация на Софийска област: sofoblast@government.bg, с препоръчителен предмет: „Оферта за ремонт на покрив на сграда (клуб-ресторант)“.

Лице за контакти: Иван Янчев – И.Д. Началник на Отдел „КАК“ в Областна администрация на Софийска област, тел: +359 889 689 646

УТВЪРДИЛ: /п/
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ

Областен управител на Софийска област