Община Божурище обяви конкурс за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси“

1422 преглеждания

Изисква се висше образование, степен „Бакалавър”, а границите на основната заплата са между 750 – 2000 лв.

Община Божурище:

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Местни данъци и такси“ има следните задължения:

– Ръководи, организира  и контролира дейността на служителите в отдела във връзка с администрирането на данъчни и неданъчни задължения по ЗМДТ и ДОПК

– Организира и контролира доброволното изпълнение на задълженията по ЗМДТ и др. публични задължения;

– Организира принудително събиране на публични задължения

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Финанси, Стопанско управление;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 30.03.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

Източник: Община Божурище, снимка: pixabay

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук