Община Годеч направи обявление за обсъждане на проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2463 преглеждания

Вижте повече информация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, тел.: 072922328, е-mail: obs.godech@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
    В изпълнение на Указания от Отдел „Надзор за законност“ при Върховна административна прокуратура и Апелативна прокуратура – София, за изпълнение на разпоредбата на чл. 99а от Закона за движение по пътищата, Окръжна прокуратура – София е извършила проверка на дейността на общинските съвети. Констатирано е, че в общините са въведени различни критерии за издаване на карти за преференциално паркиране на хора с увреждания на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата. Направено е предложение до Общински съвет-Годеч, процедурата по издаване на карти за преференциално паркиране да бъде уредена с наредба.
      Наредбата е подзаконов нормативен акт и като такъв съдържа административно-правни норми, отнасящи се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие.
      Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен, а според чл. 8 от същия закон всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени с тях обществени отношения с местно значение.
      В изпълнение на правомощията си по чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет е компетентния орган да приема наредби от местно значение, и в частност да приема наредба, в която да унифицира критериите за издаване на карти за преференциално паркиране, съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата.

      Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Годеч да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Годеч.

Приложение:
1. Мотиви за приемане на наредбата
2. Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Годеч.

ВНОСИТЕЛ: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОДЕЧ

Документи за изтегляне:
1. Предложение до Oбщински съвет
2. Мотиви за приемане на наредбата
3. Проект на наредба


Източник: Община Годеч

сн.: Пиксабей

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук