Община Драгоман обяви началото на пожароопасния сезон

689 преглеждания

Вижте мерките за безопасност и санкциите за нарушители

Община Драгоман съобщи на официалния си сайт, че започна пожароопасният сезон и предупреди гражданите за санкциите, на които подлежат нарушителите на разпоредбите за пожарна безопасност.  

„Във връзка с настъпването на новия пожароопасен сезон Ви информираме, че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и увреждане на околната среда. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни зони и защитени територии. С цел предотвратяване  възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии, периодът от 1 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен в защитените територии – изключителна държавна собственост.

Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци представлява нарушение на законодателството и всеки, който извършва тези дейности, ще бъде подведен под наказателна отговорност както следва:

- Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба или имуществена санкция от 120.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение наказанието е в  двоен размер.

- Съгласно Закона за опазване на общинската собственост – с глоба от 100.00 до 6000.00 лв. или имуществена санкция от 1000.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение глобата или имуществената санкция са в двоен размер.

- Съгласно Наредба №2 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Драгоман – с глоба от 50.00 до 5000.00 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА.“, гласи съобщението, публикувано на сайта на местната администрация.

EspressoNews