Община Драгоман публикува инвестиционно предложение

444 преглеждания

Вижте повече информация

О Б Я В А

 От 17.04.2024 г.

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА ДРАГОМАН

Ул. „Захари Стоянов” № 26

 

 съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект

„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Драгоман, ул. "Васил Левски" № 4“

 

Чрез изпълнението на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Васил Левски“ № 4, гр. Драгоман“ ще се цели осъществяване на рентабилна експлоатация на сградата, което ще позволи устойчиво да продължи използването и поддържането й с оглед да се подобрят условията на живот на обитателите на сградата. С инвестицията на икономически-целесъобразно обновяване на сградата ще се постигне клас А на енергопотребление чрез понижаване на годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки и намаляване на емисиите от парникови газове (CO2).

 

За контакти: Нели Николова, общ. Драгоман, тел.: 0879103395 – Младши експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Източник: Община Драгоман, сн.пиксабей