Община Драгоман стартира процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение

356 преглеждания

Вижте обявлението

Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на подземни богатства - варовик от находище „Владиславци“, е обявена на страницата на община Драгоман. Находището е разположено в землищата на селата Владиславци и Несла с изчисление на запаси и ресурси от варовикова суровина към 30.06.2017 г.

Процедурата е в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда.

Гражданите могат да дават своите писмени мнения и становища в РИОСВ, София - 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

На страницата на община Драгоман е публикувана и информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.

EspressoNews