Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ

103 преглеждания

За да се включите в Механизма трябва да подадете заявление в Общината по настоящ адрес

От 12 август, Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ. До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.

Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:

заявление-декларация по образец;

формуляр за самооценка.

Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото направление в зависимост от установената степен на зависимост, като за:

първа степен са до 15 часа месечно;

втора степен са до 42 часа месечно;

трета степен са до 84 часа месечно;

четвърта степен са до 168 часа месечно.

Дирекция „Социално подпомагане“ - град Костинброд издава направление за включване в Механизма лична помощ. За да се включите в Механизма лична помощ трябва да подадете заявление в Общината по настоящ адрес.

Документи за включване съгласно чл.2, ал. 2, ал.3, ал.4 са:

заявление (Приложение 1), в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
направлението, издадено от дирекция “Социално подпомагане”, с определения Ви брой часове за лична помощ.

документ за самоличност за справка или документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).

Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината (доставчикът на лична помощ) може да Ви предложи при възможност асистент.

В случай, че не сте доволен от личния си асистент, може да поискате прекратяване
на трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо да преминавате през нова оценка .

В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:

добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;

до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД (в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Даването на съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Ако заявителят не даде такова съгласие заявлението не се разглежда. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ може да бъде само дееспособно лице, което:

не е поставено под запрещение;

не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ;

Документи за включване съгласно чл.26 от Закона за личната помощ и чл.6, ал. 3 от Наредбата за включване в механизма лична помощ:

заявление до общината (Приложение 4) за включване в списъка на кандидатите за оценка;

автобиография;

копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;

декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

документ за самоличност за справка.

Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка.

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности.

Източник: Община Костинброд