Община Своге актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г.

238 преглеждания

Създава се нов раздел VІІ „Безвъзмездно управление“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г. Това информира Община Своге на официалния си сайт. Създава се нов раздел VІІ „Безвъзмездно управление“, в който се включват части от имоти - общинска собственост, както следва:

- част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение на две нива с разгъната застроена площ от 106 кв.м., находящо се в гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ №9, в източната част на сградата на Народно читалище „Градище 1907“, попадаща в УПИ ІІ – „За културен дом и обществено обслужване“, квартал 87 по подробния устройствен план на гр. Своге, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

- част от имот - частна общинска собственост, представляваща помещения с идентификатори 607.166.1.110, 607.166.1.111, 607.166.1.112, 607.166.1.113, 607.166.1.114 и 607.166.1.115, с обща площ от 70,14 кв.м., находящи се в гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ №3, на първи етаж в триетажна административна сграда (бивше ДПУ) с идентификатор 6589.607.166.1, попадаща в УПИ І-879 – „За административна и обслужваща дейност“, квартал 107 по подробния устройствен план на гр. Своге, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

- част от имот - частна общинска собственост, представляваща помещения с идентификатори 607.166.1.301 и 607.166.1.302 с обща площ от 57,12 кв.м., находящи се в гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ №3, на трети етаж в триетажна административна сграда (бивше ДПУ) с идентификатор 6589.607.166.1, попадаща в УПИ І-879 – „За административна и обслужваща дейност“, квартал 107 по подробния устройствен план на гр. Своге, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата.

EspressoNews