Община Своге обяви конкурс за директори на четири общински детски заведения

293 преглеждания

Вижте подробности

Община Своге обявява конкурс за „Директор“ на четири общински детски заведения -  детска градина с. Владо Тричков, детска градина с. Томпсън, детска градина с. Свидня и детска градина с. Гара Бов. Това ставя ясно от публикация на официалния сайт на Общината.

Описание на длъжносттаДиректорът на детската градина планира, управлява и ръководи цялата система от човешки, финансови и материални ресурси в конкретното детско заведение в контекста на държавната и общинската политика в областта на образованието. Отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да имат завършено висше образование на образователната квалификационна степен Бакалавър или Магистър и професионална квалификация учител и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, за която кандидатстват, съгласно Приложение № 1 към чл. 4, ал. 11 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.

3. Да имат не по малко от пет години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията /чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО/.

5. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

6. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието.

7. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено, и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в двугодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

8. Да притежават знания и умения за управление на човешките ресурси.

9. Да притежават компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel.

10. Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното образование.

11. Да притежават управленска компетентност, умения за работа в екип и добра езикова култура.

Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в три етапа:

І етап - Допускане по документи;

ІІ етап - Писмен изпит /тест/;

ІІІ етап - Събеседване с кандидата, относно организацията и управлението на детската градина, за която кандидатства.

Необходими документи и условия за участие в конкурса:

1. Кандидатите за длъжността „Директор“ на общинска градина представят следните документи:

а/  Заявление за участие в конкурса до кмета на община Своге /свободен текст/;

б/  Документ за самоличност /копие/;

в/  Автобиография /европейски формат/;

г/ Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, документи за компютърна грамотност /копия/;

д/ Трудова  книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж и учителски трудов стаж /копие/;

 е/ Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/;

ж/ Медицинско свидетелство /за работа/, във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор на общинска детска градина“/оригинал/;

з/ Документ,  удостоверяващ, че лицето не се води на отчет за психично заболяване/оригинал/.

2.При представяне на копия от посочените документи, кандидатите следва да носят със себе си и оригиналите за сверяване.

3.Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

4.Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници и да са оформени до датата на подаване на документите.

Длъжностна характеристика:

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност  е на разположение на всеки кандидат в Деловодство - Община Своге - І етаж. 

Срок и място за подаване на документи за участие в конкурса:

1. Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в административната сградата на Община Своге, първи етаж - „Деловодство“  всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч., в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса.

Телефон за справки: 0887103395 - тел. 0726/ 85, в. 36, Николина Иванова - мл. експерт „Образование“

2. Изискуемите документите за участие се подават в запечатан плик с надпис: „За участие в конкурс за заемане на длъжността „Директор на общинска детска градина“

С входящ номер, дата и час се регистрират само документи подадени в едномесечен срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

3. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационно табло в административната сградата на Община Своге на адрес: ул. Александър Стамболийски №7, партерен етаж, информационно табло и на електронната страница на Община Своге - www.svoge.bg.

EspressoNews