Община Своге спечели проект по Оперативна програма „Региони в растеж“

548 преглеждания

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е над 1,7 млн.лв

Община Своге и Министерство на регионалното развитие и благоустройство сключиха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в община Своге“.

Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца - до 13.03.2021 г.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще получи Община Своге е - 1 709 999.83 лева. Проектното предложение предвижда изграждането на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства на територията на община Своге, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността. С реализацията на проектните дейности ще бъдат изградени 3 броя сгради - ново строителство, всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с общ капацитет 45 лица в местност Свражен, землището на село Миланово. Центровете ще представляват  отделни масивни сгради, разположени в общ парцел, със самостоятелни прилежащи дворни пространства. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс. Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова сграда с места за почивка и разходки. Във всяка от посочените сгради ще има помещения за общо ползване, лични и сервизни помещения /складови, инсталационни, за персонала, според нормативните изисквания/.

Основната цел на проекта е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура за лица с увреждания на територията на Община Своге, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия з дългосрочна грижа, както и на общинските стратегически и планови документи, а именно създаване на условия за независим, достоен живот на пълнолетни лица с психични разстройства посредством предоставянето на качествени, достъпни услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне. Изпълнението на заложените проектни дейности цели също така разширяване и подобряване обхвата на услугите в общността, в това число от резидентен тип, които предоставя Община Своге, осигуряване на по-широк и равен достъп до социалните услуги, оказване на подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности на потребителите и техните близки.

EspressoNews