Община Своге с поредни одобрени проекти с европейско финансиране

892 преглеждания

Читалището в гара Бов и кметства Искрец и Владо Тричков с мерки за енергийна ефективност

На 08 май бяха подписани два административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

АДБФП № РД- 02-29-215/ 08.05.2024г. за проект BG-RRP-4.020-0244 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на територията на община Своге“ и   АДБФП № РД- 02-29-220/ 08.05.2024г. за проект BG-RRP-4.020-0152 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Своге“ предвиждат осъществяване на СМР на две административни сгради- кметство с. Искрец и кметство с. Владо Тричков и на сградата на Народно читалище „Светлина 1896г.“, с. гара Бов.

Предвидените дейности са насочени към изпълнението на мерки за енергийна ефективност, чрез които сградите ще изпълнят условията за достигане на клас на енергопотребление „А” и се изразяват в полагане на външна топлоизолация, подмяна на дограма, топлоизолация на покрив и под, внедряване на икономични източници на климатизация, внедряване на енергоспестяващи осветителни тела и замяна на съществуващите, изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление, изпълнение на съпътстващи мерки, необходими за изпълнението на предвидените енергоспестяващи мерки. Предвидено е и изпълнението на мерки за достъпна среда за достъп на хора в неравностойно положение. Заложени са мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.  

Сградният фонд, предмет на гореописаните проекти, е с много ниска енергийна ефективност, което е и причината за  големи загуби на енергия. Външните стени на сградите имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. Извършените обследвания за енергийна ефективност показват, че топлинните загуби понякога достигат до около 50%. Тe се дължат предимно на ниските топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо състояние на сградите и конструкциите – без стандартните изолации на покриви и стени, стари дограми, осветление с енергоемки светлоизточници.

Бюджетът на проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на територията на община Своге“, с реализирането на който ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност на сградите на кметства с. Искрец и с. Владо Тричков е 1 953 691.18 лева, а на проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Своге“ за ремонт на сградата на читалището в с. гара Бов е 1 130 598.21 лева. Срокът за изпълнение и на двата проекта е 20 месеца. Община Своге вече стартира изпълнение на заложените проектни дейности.    

Източник: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук