Община Сливница обяви конкурс за две свободни работни позиции

843 преглеждания

Търсят се Началник на отдел „Общинска собственост“ и Началник на отдел „Местни данъци и такси“

Конкурс за заемане на длъжностите Началник на отдел „Общинска собственост“ и Началник на отдел „Местни данъци и такси“ обяви община Сливница на официалния си сайт.

Ето и минималните и специфични изисквания за заемане на длъжностите, начинът на провеждане на конкурсите, както и необходимите документи за участие в конкурсната процедура:

Началник на отдел „Общинска собственост“

I.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше;

2. Степен на образование: Бакалавър;

3. Професионален опит: 4 години;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността: III младши;

II.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе в няколко етапа:

1. Първи етап: Представяне и защита на писмена разработка на тема „Общинска собственост и управление на общински фирми и имущества.“

2. Втори етап: Интервю.

III.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец).

2. Декларация по чл.17, ал.2 от НПКДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/ранг.

5. Автобиография.

 

Началник на отдел „Местни данъци и такси“

I.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше;

2. Степен на образование: Магистър;

3. Професионален опит: 4 години;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността: III младши;

II.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе в няколко етапа:

1. Първи етап: Представяне и защита на писмена разработка на тема „Обща характеристика на ревизионните актове. Условия за действителност. Обжалване по административен ред.“

2. Втори етап: Интервю.

III.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец).

2. Декларация по чл.17, ал.2 от НПКДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/ранг.

5.Автобиография.

Документите за участие в конкурса се представят в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в община Сливница, адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1, ет.1, стая 106 от 8:00 ч. до 17:00 ч.

Подаването на заявление за участие в конкурса и приложенията към него се извършват лично от кандидатите или упълномощени с нотариално заверено пълномощно техни представители.

Образци на Заявлението за участие в конкурса по т.1 и Декларацията по т.2, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в стая № 310 на Общинска администрация Сливница и тел.0727/42300.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация Сливница, гр.Сливница, пл.Съединение №1, както и на електронната страница на община Сливница на адрес: www.slivnitsa.bg., Телефон за информация: 0727/42300, факс 0727/44377.