Определени са местата за агитационни материали за местните избори в Костинброд

242 преглеждания

Предизборната кампания се открива на 27 септември 2019 г. и приключва в 24:00 ч. на 25 октомври 2019 г.

Продължава подготовката за провеждането на местните избори в община Костинброд. Със заповед на кмета Трайко Младенов, публикувана на сайта на Общината, са определени местата, на които могат да се поставят агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Ето и пълния текст на заповедта:

„На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.177, чл.182, чл.183 чл.184, 185 и чл. 186 от Изборния кодекс и чл.4, ал.1, т.4 от Наредба за обществения ред на територията на община Костинброд,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Местата за поставяне на агитационни материали от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове насрочени на 27 октомври 2019 г., на територията на община Костинброд, както следва:

1.1. За гр. Костинброд:

- Информационните табла до спирките на автобусния транспорт.

1.2. За селата на територията на общината:

- с. Петърч

1. Информационно табло до спирката на автобуса в началото на селото;

2. Информационно табло на ъгъла на ул. „Капитан Петко войвода" и ул. „Хан Аспарух";

3. Информационно табло пред сградата на кооперацията.

- с. Градец - на информационните табла на площада.

- с. Опицвет - на информационното табло на центъра.

- с. Чибаовци - на информационното табло пред кметството.

- с. Богьовци - на информационното табло до спирката.

- с. Дръмша - на информационното табло пред кметството.

Във връзка с точка 1 от тази заповед

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Поставянето на агитационни материали върху сгради и имоти - публична държавна или общинска собственост.

2. Поставянето на анонимни агитационни материали.

3. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.

4. Предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

5. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

6. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

7. Използването   на   държавния   и   общинския   транспорт   за   предизборна агитация.

8. Използването  на  агитационни  материали,  които  застрашават  живота  и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

I. За поставяне на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които не са публична държавна или общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или ползвателя на имота.

II. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

III. При неизпълнение на горното на нарушителите да бъдат налагани глоби по реда на   част трета АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ от Изборния кодекс и глава трета от Наредбата за обществения ред на територията на община Костинброд.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУП-Костинброд, директора на дирекция "ТТО и ОМП" и ръководителя на Общински инспекторат - Костинброд.

Копие от заповедта да се връчи на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, началника на РУП-Костинброд, директора на дирекция "ТТО и ОМП" и ръководителя на Общински инспекторат-Костинброд за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на община Костинброд.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ

Кмет на община Костинброд“

EspressoNews