Откриха обновената пътна отсечка от „Ломско шосе“ до кв. „Шияковци“

81 преглеждания

Дейностите са реализирани по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”

С водосвет за здраве, на 15 септември, бе открита обновената пътна отсечка от „Ломско шосе“ до кв. Шияковци. Трасето е с дължина 1,165 км и е част от общинската пътна на община Костинброд. Дейностите са реализирани по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”.

Проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” се финансира по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони.

На откриването на общинската пътна отсечка присъстваха Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова, инж. Габриела Трайкова и Александър Ненов - заместник-кметове на община Костинброд, Валя Иванова- секретар на община Костинброд, Костадинка Панайотова - консулт по строителен надзор от ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ, Даниела Станкова, Живко Георгиев,  Иван Иванов,  Димитър Григоров - общински съветници,  Борислав Борисов - кмет на село Петърч, Бойко Борисов - кмет на село Бучин проход, Гергана Величкова - кмет на село Опицвет, служители на общинска администрация и граждани.

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, като обхваща шест населени места от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 14 351 души по данни на НСИ, което представлява повече от 85% от населението. Проектът обслужва населението в гр. Костинброд, с. Петърч, с. Градец, с. Царичина, с. Безден, с. Богьовци. Инвестицията от 5 793 978. 12 лева ще осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

- от „Ломско шосе“ до кв. Шияковци, т.нар. „Ценково“ с обща дължина 1,165 км.

- от село Безден до с. Богьовци с обща дължина 1,332 км.

- от село Петърч до гара Петърч, I- ви етап с дължина на участъка 2,550 км.

- от село Градец посока село Царичина, I- ви етап с дължина на участъка 2,064 км.

- от Ломско шосе посока промишлената зона на гр. Костинброд до прелеза „на Джиев“ с дължина 1,568 километра.

За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители :

- За осъществяване на консултантски услуги при подготовката и реализацията на проекта - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ“ ЕООД с управител Нели Керезова;

- За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството - „ГЕОКОМ-М“ ЕООД с управител инж. Христо Христов;

- За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството - ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ - С КОНСУЛТ“, представлявано от Костадинка Панайотова;

- За извършване на строително-монтажните работи по проекта - ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“ с партньори - „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД и представляващ Никола Христов.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца, които започват да текат от деня на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд „Земеделие“ - 20 март 2018г. и изтичат на 20.03.2021 г.

Източник и снимки: Община Костинброд

Тагове