През 2020 г. в ДЦРДУ е оказана социална подкрепа на 110 деца, В ЦОП „Промяна“ са предоставени социални услуги на 80 лица

56 преглеждания

През 2020 г. в Дневен център за работа с деца на улицата е оказана социална подкрепа на 110 деца.

Центърът се грижи за възстановяването и укрепването на връзките между децата и техните семейства и предлага подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения.

Съвместно с Домашен социален патронаж на децата се осигурява хранене по време на престоя им в Центъра. От съществено значение е оказваната им психологическа и училищна подкрепа.

През 2021 г. Дневния център ще продължи да осигурява много гостоприемна и адаптирана среда, с цел постигане на по-добра социална интеграция на деца, живеещи в рискови семейства, както и с цел  превенция на деца с противообществени прояви.

В Център за обществена подкрепа „Промяна“ през 2020 г. са предоставени социални услуги на 80 лица.

Центърът разполага с психолог, логопед, педагог и социални работници, които се грижат за оказване на подкрепа, на деца и техните семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции. Работи се в насока превенция на насилието и отпадане от училище. ЦОП „Промяна“ предлага обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.

През 2021 г. Център за обществена подкрепа „Промяна“ ще продължи да оказва подкрепа на децата и техните родители с цел превенция на проблемно поведение и  социална изолация, ще съдейства за обучението на кандидат-приемни родители и осиновители.

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук