Процедури по ОВОС във връзка с инвестиционни предложения в Петърч, Драговищица и Костинброд

348 преглеждания

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

Три процедури по ОВОС във връзка с инвестиционни предложения са обявени на страницата на община Костинброд. Те са за: „Изграждане на жилищна сграда” в ПИ с № 054016, землището на с. Петърч, „Изграждане на жилищни сгради” в ПИ с № 000543 и №0005444, землището на с. Драговищица и „Изграждане на две жилищни сгради в имот с идентификатор 38978.635.23 по кадастралната карта на гр. Костинброд”.

Процедурите са в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда. Гражданите могат да дават своите писмени мнения и становища в РИОСВ, София- 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да намерите на официалната страница на община Костинброд, в раздел: „Обяви и съобщения“.

EspressoNews