Служителите на „Домашен социален патронаж“ с. Габер ще доставят храна с предпазни маски и ръкавици

340 преглеждания

Няма да се допускат външни лица в помещенията на „Домашен социален патронаж“

За служителите на „Домашен социален патронаж“ с. Габер бе издадена следната заповед от кмета на община Драгоман Андрей Иванов:

З А П О В Е Д

№ РД-15-224/19.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, Заповеди № РД-01-124/13.03.2020 г. и № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната

 

Н А Р Е Ж Д А М:

За служителите на „Домашен социален патронаж“ с. Габер

1.Да спазват стриктно въведените противоепидемични мерки.

2.Да спазват засилена лична хигиена, като задължително използват предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти).

3.Да извършват необходимата дезинфекция и проветряване на помещенията.

4.Да не се допускат външни лица в помещенията на „Домашен социален патронаж“.

5.Задължително, при доставка на храната на адреса на потребителя, служителите да използват предпазни средства (маски, ръкавици).

6.Сефертасите, в които се разнася храната на потребителите, да минават през строго санитарна дезинфекция.

7.Служебната кола да бъде редовно дезинфекцирана.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Кмет на община Драгоман

 

Съгласувал: Елена Ангелова – Директор на Дирекция „Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки, хуманитарни дейности и МДТ“

Изготвил: Анна Крумова – Гл. спец. „СУЗОВ“

Снимка: pixabay

Община Драгоман: Забранява се струпването на хора в парковете и градинките
Кметът на Драгоман издаде заповед за собственици и управители на обекти
Работата по поставянето на тротоарната настилка по ул. "Св. Иван Рилски" продължава

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук