Столична община търси експерти в три направления за ОИЦ София-град и София-област

205 преглеждания

Търсят се експерти „Информационно обслужване и услуги", „Комуникация и информация“ и „Логистика и информация"

Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги", експерт „Комуникация и информация“ и експерт „Логистика и информация" на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2019-2021 г.

Необходимите документи за кандидатстване за длъжностите са:

- професионална автобиография на български език, в Europass формат;

- документи, доказващи образователна степен - копие от диплома и приложенията към нея;

- документи, доказващи квалификация и умения - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълненията на изискванията;

- документи, доказващи минимален експертен опит - копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори /длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнения на изискванията.

Провеждане на конкурса:

1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

3. Конкурсът ще се проведе на два етапа - писмен тест и интервю.

Ето и изискванията за заемане на длъжностите:

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- висше образование - степен „бакалавър”;

- професионален опит - минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) и/ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития семинари, конференции и др.;

Допълнителна квалификация:

- компютърна грамотност - MS Office, Internet, други софтуерни продукти;

- владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Документите се приемат в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. до 23 юни 2019 г.

Длъжностните характеристики са на разположение на заинтересованите лица в деловодството на Столична община: гр. София, ул. „Московска“ № 33;

Списъците и всички съобщения свързани с конкурса ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Столична община, гр. София, ул. „Московска“ № 33, на електронната страница: www.sofia.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

Повече информация може да получите на тел.02/ 9377208 – Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

EspressoNews