Със заповед № РД-05 -398/29.10.2020 г., кметът на община Костинброд отменя отменя Заповед № РД-05-394/27.10.2020 г.

166 преглеждания

Вижте какво гласи новата заповед

Със заповед № РД-05 -398/29.10.2020 г., кметът на община Костинброд Трайко Младенов отменя 
отменя Заповед № РД-05-394/27.10.2020 г. В настоящата заповед кметът на община Костинброд, нарежда:

1. Всички групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други) се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и се провеждат при спазване на изискванията, обективизирани в Заповеди № РД-01-609/21.10.2020г. и РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването.

2. Ръководителите на банковите клонове/офиси стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати, като за целта всеки клон/офис да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.

3. Собствениците и/или наемателите на вендинг-автомати, разположени на открити и закрити общодостъпни места стриктно да спазват мерките за дезинфекцията им.

4. Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, да го придружават или да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22.00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

5. Всички въведени противоепидемични мерки със Заповеди № РД-01-609/21.10.2020г. и № РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването се прилагат на територията на община Костинброд.

6. Да бъдат осъществявани регулярни проверки от служители на община Костинброд, Общински инспекторат-Костинброд, служители на РУ-Костинброд, представители на РЗИ – София област, относно пътниковместимостта на превозните средства, превозващи пътници от обществения превоз.

7. Възлагам на Общински инспекторат-Костинброд:

7.1. Да постави информационни табели за спазване на въведените противоепидемични мерки на Кооперативен пазар - гр. Костинброд;

7.2. Да създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите на Кооперативен пазар - гр. Костинброд;

7.3. Да осъществява контрол на работещите и посетителите за носенето на защитна маска за лице и спазването на лична хигиена и дезинфекция.

8. Кметовете на кметства и кметските наместници в община Костинброд:

8.1. Стриктно да изпълняват задълженията си по чл.46, ал.1, т.7, т.8, т.9 и 10 от ЗМСМА, за обезпечаване изпълнението на въведените мерките за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд.

8.2. В изпълнение на Заповедите, издадени от кмета на община Костинброд, министър на здравеопазването, други ресорни министри и пряко въведени превантивни и ограничителни мерки да следят за спазване на въведените мерки от населението на съответното кметство и кметско наместничество.

8.2.1. Да подават незабавно сигнали, при явни нарушения на въведените мерки на обявените за целта телефони за връзка с Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд;

8.2.2. Да оповестяват на населението на територията на съответното кметство/ кметско наместничество, въвеждането на превантивни и ограничителни мерки срещу разпространение на заболяването COVID-19, лично и чрез поставяне на съобщения на местата за съобщения в кметствата/ кметските наместничества.

Източник: Община Костинброд