Георги Димов бе избран за Председател на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище

1766 преглеждания

На 3-ти февруари от 11:00 ч., в Заседателната зала на Общинска администрация – гр. Трън, се проведе учредителното събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) Трън-Брезник-Божурище по мярка 19.

Както EspressoNews писа, в дневния ред на събранието бяха включени четири точки, както следва  - вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Трън – Брезник – Божурище”, приемане на Устав на сдружението, избор на Колективен управителен орган на сдружението, както и избор на Контролен съвет. По време на Общото събрание бе избран Председател на сдружението. Доверие бе гласувано на кмета на община Божурище – Георги Димов, който ще поеме поста на председател на Местната инициативна група.  

Като колективен орган на сдружението, в събранието бяха включени представители на три сектора – публичния (в лицето на общините), частния – юридически лица и земеделски производители с регистрация и развиващи дейност на територията на една от трите общини и неправителствения сектор (НПО) – читалища, ловно-рибарски сдружения и др.

МИГ-ът е юридическо лице с нестопанска цел, което ще работи в обществена полза за прилагане на подхода „Водено от общностните местно развитие"/ВОМР/, като инструмент за участие на местните общности в решаване на важни социални, икономически и екологични проблеми. Основната му цел е да допринася за реализирането на местните инициативи от територията и на трите общини, водещи до развитие на селските райони.

EspressoNews