Агенцията за хората с увреждания ще финансира проекти на работодатели за интегриране в работна среда

456 преглеждания

На хората с трайни увреждания

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Това съобщават на сайта си от Община Драгоман.

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят по Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 28 май 2018 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 28 май 2018 г .

Конкурсната документация  можете да намерите в рубрика: Проекти/програми,  Работодатели по чл. 25 от ЗИХУ на сайта на Агенцията.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

http://ahu.mlsp.government.bg/home/