Без алкохол за местния вот в община Враца

359 преглеждания

Забранена е продажбата и употребата на алкохол и пиво от 19:00 ч. на 26 октомври до 20:00 ч. на 27 октомври

С цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., Мария Попова - За Кмет на Община Враца, издаде заповед за опазване на обществения ред.

Ето какво гласи текста на заповедта:

„На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с цел осигуряване на нормална обстановка и недопускане на нарушаване на обществения ред на територията на Община Враца при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Продажбата на алкохолни напитки и пиво в търговските обекти и заведения за обществено хранене и други обществени места от 19:00 ч. на 26.10.2019 г. до 20:00 ч. на 27.10.2019 г.

2. Употребата на алкохолни напитки и пиво на обществени места от 19:00 ч. на 26.10.2019 г. до 20:00 ч. на 27.10.2019 г.

От горните забрани изключение се допуска единствено при провеждане на сватбени тържества.

3. Всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 26.10.2019 г. и на 27.10.2019 г.

НАРЕЖДАМ:

Началникът на Районно управление към ОД на МВР-Враца да организира опазването на обществения ред на територията на общината на 26.10.2019 г. и 27.10.2019 г.

За констатирани нарушения на настоящата заповед на нарушителите ще бъдат налагани административни наказания, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Враца.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Секретаря на общината, на кметовете и кметските наместници и на началника на РУ към ОД на МВР-Враца за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Враца.

МАРИЯ ПОПОВА                                 

За Кмет на Община Враца“

EspressoNews