Броят на безработните лица за третото тримесечие на 2019 г. е над е 125 хил.

109 преглеждания

14.8% са с висше образование

През третото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 125.4 хил., от които 70.9 хил. (56.5%) са мъже и 54.5 хил. (43.5%) - жени. Коефициентът на безработица е 3.7% и в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта. Това става ясно от данните на НСИ за основните показатели за икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2019 г.

Коефициентът на безработица за мъжете е 3.8%, а за жените - 3.4%. От всички безработни лица 14.8% са с висше образование, 44.7% - със средно, и 40.5% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 1.8% за висше образование, 2.9% за средно образование и 10.8% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 78.4 хил., или 62.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.3% - 2.5% за мъжете и 2.1% за жените.

От общия брой на безработните лица 22.3 хил., или 17.8%, търсят първа работа. През третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 6.1% - с 2.1 процентни пункта понисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. За посочения период коефициентът на безработица за мъжете (15 - 29 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта, а за жените - с 2.3 процентни пункта, като достигат съответно 7.0 и 4.9%.

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 538.6 хил., от които 1 017.2 хил. (40.1%) са мъже и 1 521.4 хил. (59.9%) са жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 153.6 хил., или 25.8% от населението в същата възрастова група. От тях 34.3% не работят и не търсят работа поради участие в образование и обучение.

EspressoNews