Започва процедура по отчуждаване във връзка с проект за реконструкция на ГКПП Калотина

358 преглеждания

Обявлението публикува Община Драгоман

Областният управител на Софийска област, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на заинтересованите страни, че започва процедура по отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на предвижданията на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПР3) на ГКПП „Калотина”, одобрен със Заповед №РД-02-14-254/11.02.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството - реализиране на проект „Реконструкция на ГКПП Калотина”, чрез изграждане на ново трасе за „Входящи товарни автомобили“ недвижим имот, пpeдcтавляващ масивна „Търговско-административна сграда” със застроена площ - 378 кв.м., намираща се в УПИ І на ПИ № 35479.108.31 по плана на ГКПП „Калотина". Това става ясно от обявление, публикувано на официалния сайт на Община Драгоман.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите, респективно средствата, необходими за изплащане на паричното обезщетение на правоимащите лица, се осигурява от Агенция „Митници“. Средствата, необходими за изплащане на дължимото обезщетение на собственика на засегнатия имот – частна собственост, са в размер на 95 300 (деветдесет и пет хиляди и триста) лева, се казва още в документа.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на Софийска област, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 Източник: Община Драгоман