Община Сливница съобщи за ново инвестиционно предложение за шест жилищни сгради и собствен водоизточник

371 преглеждания

Заинтересованите лица и общественост могат да подават писмени становища и мнения в РИОСВ, гр. София

Община Сливница публикува на официалния си уебсайт съобщение до заинтересованите лица и общественост  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):

​От Георги Рахнев, управител на Рахнев и синове ЕООД, адрес: гр. Бургас, ул. Ангел Кънчев № 6, тел. 0878 807013, адрес за кореспонденция гр. Божурище, ул. Далия № 6,  лице за контакти: Дарина Иванова Камбурова - пълномощник.


Съобщава на засегнатото население за ново инвестиционно предложение: Шест жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 35-40 м в поземлен имот, с идентификатор 67372.60.222 по КККР на гр. Сливница, община Сливница, м. Росул, т. 2, б. „г“ и т. 10, б. „б“ от Приложение № 2 към ЗООС.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Източник: Община Сливница, снимка: pixabay

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук