Община Сливница с процедура за избор на кредитна институция за краткосрочен дълг

746 преглеждания

Кредитът е необходим за основен ремонт на медицинския център в града

Община Сливница откри процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за финансиране на краткосрочен общински дълг в размер на 354 000 лева за период до 1 година. Кредитът е необходим за финансиране на проектно предложение с наименование „Основен ремонт на сградата на Медицински център, гр. Сливница, ул. „Тодор Каблешков“ № 6, (УПИ V, кв. 24)“ в Кампания 2019 на проект „Красива България“, който е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, който позволява да се извършат СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни) в размер на 168 000 лева и финансиране на други капиталови разходи на община Сливница в размер на 186 000 лева.

Изисквания към кандидатите и документите за доказване:

В процедурата могат да участват кандидати, които са кредитна/финансова институция или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора.

Доказателства: заверено копие от съответния лиценз и/или точна препратка към публичен регистър, в който може да се направи съответната справка.

В процедурата не може да участват кандидати, които:

1. Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

2. Са в ликвидация;

3. Имат парични задължения към общината или държавата по смисъла на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

4. Са поставено под специален надзор по смисъла на чл.115 от ЗКИ /Закон за кредитните институции/ - приложимо за банки;

5. Спрямо които се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на закона за кредитните институции – приложимо за банки.

Доказателства:

по т.1 и 2 - удостоверение от АВ - Търговски регистър и РЮЛНЦ - заверено копие;

по т.3 - удостоверение за наличие и/или липса на задължения от НАП и общината по седалище на кандидата - заверено копие;

по т.4 и 5 - съответните документи, регламентирани в ЗКИ - заверени копия.

Офертите се получават до 26.02.2019 г., 16:55 ч. в деловодството на община Сливница на адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1, стая 106, ет.1.

Офертите ще бъдат отворени на 27.02.2019 г. в 11:00 ч. в сградата на община Сливница, ет.3, заседателна зала. На отварянето могат да присъства кандидатите или техни упълномощени представители.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0727 42300, факс 0727 4 23 00, slivnitsa@slivnitsa.bg, лице за контакт - Радостин Ялъмов - зам.-кмет, Община Сливница, гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1.

EspressoNews