Общински съвет-Божурище с редовно заседание на 28 март

295 преглеждания

11 точки са предвидени в Дневния ред

Общинският съвет на Божурище ще проведе редовно заседание на 28 март 2019 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. в малкия салон на НЧ „Христо Ботев-1934”. Това информират на официалната страница на ведомството.

Ето и Дневния ред на заседанието:

1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година - Докладна записка с рег.№ Д-67/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

2. Изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-58/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

3. Изменение на„годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г. - Докладна записка с рег.№ Д-59/21.02.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

4. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Бистро с два склада, тоалетна и кухня, ведно с Преддверие, с площ от 63.04 м2, находящо се в УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, с.Хераково, Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-60/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

5. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК е обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 01.04.2019 г. - Докладна записка с рег. № Д-61/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

6. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. - Докладна записка с рег. № Д-62/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

7. Промяна датата на празника на село Храбърско - Докладна записка с рег.№ Д-63/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

8. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-64/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

9. Именуване на улици в с.Пролеша - Докладна записка с рег.№ Д-65/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

10. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица - Докладна записка с рег.№ Д-66/20.03.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

11. Разни

EspressoNews