Общински съвет-Костинброд ще проведе своето 58-мо заседание

289 преглеждания

Вижте Дневния ред

Общински съвет-Костинброд ще проведе своето 58 редовно заседание. Местният парламент ще заседават 28 март 2019 г. /четвъртък/, в малкия салон на читалище „Иван Вазов-1947”. Началният час, обявен в поканата, публикувана на официалния сайт на Общината, е 16:00 ч.

Ето и проекта на Дневния ред:

1. Докладна записка № 93-00-241/19.03.2019 година, относно: Промяна размера на бюджета за 2018 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд.

2. Докладна записка № 93-00-249/19.03.2019 година, относно: Приемане  проект за втора промяна на поименен списък на обектите за придобиване на  ДМА, основен  ремонт  и безобектови машини  и  съоръжения  - централна  доставка  с лимитни  средства  за  2019 година и разшифровката на капиталовите разходи,  финансирани от приходи по § 40-00. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

3. Докладна записка № 93-00-234/19.03.2019 година, относно: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд.

4. Докладна записка№ 93-00-233/19.03.2019 година, относно: Даване на съгласие за придобиване от страна на общината на недвижим имот - държавна собственост. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

5. Докладна записка№ 93-00-231/19.03.2019 година, относно: Вземане на решение за признаване правото на собственост и предоставяне на имоти придобити по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

6. Докладна записка№ 93-00-232/19.03.2019 година, относно: Вземане на решение за признаване правото на собственост и предоставяне на имоти придобити по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

7. Докладна записка№ 93-00-235/19.03.2019 година, относно: Вземане на решение за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

8. Докладна записка №93-00-224/20.03.2019 година, относно: Приемане на отчета за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на община Костинброд“ и „Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд“. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд;

9. Докладна записка №93-00-229/19.03.2019 година, относно: Вземане на решение за одобряване на нов проект на договор за вливане на търговско дружество „КОМУНАЛКОМЕРС - КОСТИНБРОД“ ЕООД в „НИВА КОМЕРС“ ЕООД. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

10. Докладна записка №93-00-210/14.03.2019 година, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

11. Докладна записка № 93-00-223/19.03.2019 година, относно: Вземане на решение от Общински съвет – Костинброд за даване на съгласие Община Костинброд да кандидатства по Фонд, „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансови средства и закупуване на нова оборудване за „Домашен социален патронаж“ - град Костинброд.                            Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

12. Докладна записка № 93-00-199/12.03.2019 година, относно: Приемане на поименен списък на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Костинброд, имащи право на възстановяване на транспортните разходи за учебната 2018/2019 година Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд;

13. Докладна записка № 93-00-130/18.02.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 322091, местност „Узровица“, землище на с. Голяновци, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд;

14. Докладна записка № 93-00-132/18.02.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 322092, местност „Уздровица“, землище на с. Голянавци, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

15. Докладна записка № 93-00-131/18.02.2019 година, относно: Изменение на ПР /план за регулация/ за промяна на регулационния план на  гр. Костинброд по кадастралната карта на града в частта на УПИ Х – 2321 между о.т.118 и о.т. 119а кв. 147 по плана на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

16. Докладна записка № 93-00-140/18.02.2019 година, относно: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд;

17. Докладна записка № 93-00-151/19.02.2019 година, относно: Изменение на ПР /план за регулация/ за промяна на регулационния план на с. Петърч за образуване на нова улица с о.т. 75а, о.т. 240, о.т. 75б и о.т. 75в между кв. 28 и кв. 34а. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд;

18. Докладна записка № 93-00-150/19.02.2019 година, относно: Изменение на ПР /план за регулация/ за промяна на регулационния план на гр. Костинброд по кадастралната карта на града в частта на УПИ VIII– 1100 между о.т.570, о.т.571 и о.т. 576 кв.172 и кв.163 по плана на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов – Кмет на община Костинброд

19. Докладна записка № 93-00-153/19.02.2019 година, относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на община Костинброд и Председателя на Общинския съвет за IV-то тримесечие на 2018 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд.

20. Докладна записка № 93-00-156/19.02.2019 година, относно: Овластяване на представител на Община Костинброд в качеството и на акционер в „Костинброд Еко“ АД, за участие в следващото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд.

21. Докладна записка № 93-00-161/21.02.2019 година, относно: Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2018/2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд.

22. Докладна записка № 93-00-125/21.02.2019 година, относно: Подготовка на проектно предложение на община Костинброд по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд.

23. Докладна записка № 93-00-123/18.02.2019 година, относно: Приемане на годишен план да младежта за 2019 година и отчет за 2018 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд.

24. Докладна записка № 93-00-171/25.02.2019 година, относно: Одобрение на избора на Председател на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд.

25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

EspressoNews