Общински съвет-Своге ще заседава на 28 февруари

342 преглеждания

20 точки ще разгледа местният парламент

На 28 февруари 2019 г. /четвъртък/ е датата на редовното заседание на Общински съвет-Своге за месеца. То е насрочено с начален час 09:30 ч. и ще се проведе в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“ при следния Дневен ред:

1. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 26.04.2013 г. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2. Предложение относно утвърждаване на допълнителен списък на служители от Детска градина - с. гара Лакатник, които имат право на транспортни разходи през 2019 година. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. Предложение относно определяне размера на индивидуалните основни месечни работни заплати на кметовете. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4. Предложение относно поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област - проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за изменение на вътрешната регулационна линии между урегулирани поземлени имоти (УПИ) I388 за озеленяване и IX343 за обслужваща и производствена дейност в квартал 54. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

6. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г., като в раздел VI „Замяна" се включат имоти - общинска собственост, с обща площ от 109 кв. м. (108 кв. м. + 1 кв. м,), представляващи придадени по регулация към УПИ XXI1-1429 в квартал 139 по подробния устройствен план на гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

7. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане е имоти - общинска  собственост  за  2019  г., като  в  раздел  I „Продажби" се включват имоти - общинска собственост, с обща площ от 4,00 кв. м. (2,00 кв.м.+2,00 кв. м.), представляващи придадени по регулация към УПИ VII-184 в квартал 30 по подробния устройствен план на с. Зимевица. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

8. Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещения, находящи се в село Владо Тричков. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

9. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Дружево. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

10. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находят се в село Еленов дол. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

11. Предложение относно продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в село Лакатник. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

12. Предложение относно продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в село Искрец. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

13. Предложение относно изменение на Решение № 781, Протокол № 56 от 19.12.2018 година. ВНОСИТЕЛ; ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

14. Предложение относно възмездно придобиване в собственост на недвижим имот, находят се в гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

15. Предложение относно замяна на имот - общинска собственост, находиш се в село Лесков дол. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

16. Предложение относно приемане за сведение Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета през мандат 2015 - 2019 за 2018 година. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

17. Предложение относно приемане отчет за изпълнение на Регионалната програма за управление на дейността по оползотворяване на отпадъците. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

18. Информация за изпълнение решенията на Общински съвет Своге за периода 01.07. - 31.12.2019 година. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

19. Информация за изпълнение дейността на Общински съвет Своге и неговите комисии за периода 01.07. - 31.12.2019 година. ВНОСИТЕЛ: КРАСИМИР ПЕТКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

20. Питания.

EspressoNews