Общински съвет-Своге ще заседава на 31 август

104 преглеждания

Дневният ред включва 16 точки

Редовното заседание ще проведе Общински съвет-Своге на 31.08.2020 г. /понеделник/. То е насрочено с начален час 10:00 ч., в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“. Ето и Дневен ред:

1. Предложение относно приемане доклад за условията, при които е поет краткосрочен общински дълг. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

2. Предложение относно приемане информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2020 година на Община Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

3. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 26.04.2013 г. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Своге в полза на Държавен Фонд „Земеделие”, обезпечаващ  финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0050-C01 от 17.05.2019 г. по Процедура чрез подбор номер BG06RDNP001-7.007 „Спорт“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020, съфинансирана от „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге. 5. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-234 с площ от 945 кв. м. в квартал 19 по подробния устройствен план на вилна зона сп. „Ромча“, с. Владо Тричков. НОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

6. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III-„За съоръжения на техническата инфраструктура“ с площ от 226 кв. м. в квартал 100 по подробния устройствен план на град Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

7. Предложение относно замяна на имот - общинска собственост, находящ се в гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

8. Предложение относно изменение в кадастралната карта на село гара Бов. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

9. Предложение относно промяна статута на имот - общинска собственост, находящ се в с. Зимевица. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге

10. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. в раздел І „Продажби“ с имот, представляващ УПИ VII- „За търговска дейност и обществено обслужване“ с площ 205 кв. м., находящ се в кв. 175 по подробния устройствен план на град Своге. ВНОСИТЕЛ: Илия Богданов  - за Кмет на Община Своге.

11. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г. в раздел І „Продажби“ с имот, представляващ УПИ VI - „За търговска дейност и обществено обслужване“ с площ 394 кв. м., находящ се в кв. 175 по подробния устройствен план на град Своге. ВНОСИТЕЛ: Илия Богданов  - за Кмет на Община Своге.

12. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., като в раздел IV „Под наем“ се включи част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ от 21 кв. м., находящ се в част от уширение на улица между о.т.  624 и о.т. 684 (републикански път София-Мездра II-16), представляващо пешеходна зона, която е извън платното за движение и под неговото ниво до квартал 174 по подробния устройствен план на гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: Илия Богданов  – за Кмет на Община Своге.

13. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г., като в раздел І „Продажби“ се включат имоти - общинска собственост, представляващи придадени места по регулация с обща площ от 78 кв.м. (60 кв.м.+18 кв.м.), попадащи в УПИ VI-92, квартал 12 по подробния устройствен план на мах. „Скакля“, село Гара Бов.

ВНОСИТЕЛ: Илия Богданов  - за Кмет на Община Своге.

14. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - общинска собственост, представляващи верижен трактор Онежец и специализиран автомобил Камаз. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

15. Предложение относно приемане за сведение Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината по  чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и за изразходваните от бюджета средства от читалищата през 2019 г. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов  - за Кмет на Община Своге.

16. Питания.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук