Повторен търг за земеделски земи в с. Ракита на 12 октомври

1135 преглеждания

Кметът Васко Стоилков откри процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години

Кметът на община Сливница Васко Стоилков издаде Заповед № 66-00-368/25.09.2020 година за повторен търг за земеделски земи в с. Ракита:

"На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 104/31.08.2020 година на Общински съвет - Сливница

НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на общински недвижими имоти, както следва:
    
Землище на с. Ракита:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 61964.103.15 (шест едно девет шест четири точка едно нула три точка едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Ракита, местност ВИР; Площ 1753 (хиляда седемстотин петдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пет); Номер по предходен план: 103015 (едно нула три нула едно пет) за сумата от 35,06 лв. (за една стопанска година).
1.2 Поземлен имот с идентификатор 61964.103.43 (шест едно девет шест четири точка едно нула три точка четири три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Ракита, местност ЗЪДИНЕ; Площ 3300 (три хиляди и триста) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пет); Номер по предходен план: 103043 (едно нула три нула четири три) за сумата от 66,00 лв. (за една стопанска година).
    1.3 Поземлен имот с идентификатор 61964.104.2 (шест едно девет шест четири точка едно нула четири точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Ракита, местност СКОРУША; Площ 1600 (хиляда и шестстотин) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шест); Номер по предходен план: 104002 (едно нула четири нула нула две) за сумата от 32,00 лв. (за една стопанска година).
   1.4 Поземлен имот с идентификатор 61964.103.22 (шест едно девет шест четири точка едно нула три точка две две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Ракита, местност ДУПНА МОГИЛА; Площ 4000 (четири хиляди) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пет); Номер по предходен план: 103022 (едно нула три нула две две) за сумата от 80,00 лв. (за една стопанска година).
Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот.

  1. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на гореописаните общински недвижими имоти.
  2. Повторният търг ще се проведе при следните условия:
  • Начална тръжна годишна наемна цена - 20 /двадесет/ лева на декар
  • Гаранционният депозит за участие е в размер на  500 лева при офериране от участника до 6 имота, 800 лева за участие до 12 имота и 1000 лева за участие до 20 имота  се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 25.09.2020 г. до 17.00 часа на 09.10.2020 г.
  • Стъпка на наддаване - 1 лв.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
  • Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от от 09.00 часа на 25.09.2020 г. до 14.00 часа на 09.10.2020 г.
  • Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 25.09.2020 г. до 14.00 часа на 09.10.2020 г.

❖ Информация за земеделските земи, обект на търга, може да получите в стая 306 в сградата на община Сливница.

  • Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 25.09.2020 г. до 17.00 часа на 09.10.2020 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
  • Повторният търг ще се проведе на 12.10.2020 г. от 11.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Източник: община Сливница, снимка: pixabay

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук