По 23 точки ще заседава Общински съвет-Костинброд на априлската си сесия

108 преглеждания

Вижте Дневения ред

По 23 точки ще заседава Общински съвет-Костинброд на 55-тото си редовно заседание. То е насрочено за 24 април 2019 г. /сряда/, от 16:00 ч. и се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947”- гр. Костинброд.

Ето и Дневния ред:

1. Докладна записка № 93-00-317/16.04.2019 година, относно: Промяна размера на бюджета за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Всички ПК и ИБФ.             

2. Докладна записка № 93-00-324/19.04.2019 година, относно: Приемане  проект за трета промяна на поименен списък на обектите за придобиване на  ДМА, основен  ремонт  и безобектови машини  и  съоръжения  – централна  доставка  с лимитни  средства  за  2019 година и разшифровката на капиталовите разходи,  финансирани от приходи по § 40-00. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Всички ПК и ИБФ.

3. Докладна записка№ 93-00-307/15.04.2019 година, относно: Актуализирано разпределение на промените за приходната и разходната част по бюджет 2019 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Всички ПК и ИБФ.          

4. Докладна записка № 93-00-308/15.04.2019 година, относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на община Костинброд и Председателя на Общинския съвет за I-во тримесечие на 2019 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.      

5. Докладна записка № 93-00-318/16.04.2019 година, относно: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.         

6. Докладна записка№ 93-00-293/09.04.2019 година, относно: Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, чрез изкупуване дела на община Костинброд от съсобственика - физическо лице. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.          

7. Докладна записка№ 93-00-319/16.04.2019 година, относно: Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, чрез изкупуване дела на община Костинброд от съсобственика - физическо лице. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.         

8. Докладна записка№ 93-00-301/12.04.2019 година, относно: Намаляване на месечна наемна цена за ползване под наем на недвижим имот - общинска собственост. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.          

9. Докладна записка № 93-00-311/16.04.2019 година, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване, стопанисване и управление на недвижим имот - общинска собственост. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.          

10. Докладна записка № 93-00-312/16.04.2019 година, относно: Приемане доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и ОНК.       

11. Докладна записка № 93-00-297/11.04.2019 година, относно: Отпускане на финансова помощ за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и ЗСМ.          

12. Докладна записка № 93-00-287/04.04.2019 година, относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните  услуги в община Костинброд за 2020 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ЗСМ.          

13. Докладна записка№ 93-00-291/08.04.2019 година, относно: Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие  на децата и учениците в община Костинброд за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ЗСМ.          

14. Докладна записка № 93-00-313/16.04.2019 година, относно: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - София. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по МС.          

15. Докладна записка№ 93-00-314/16.04.2019 година, относно: Одобряване на годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Костинброд за периода 2017-2018 година. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по МС.          

16. Докладна записка № 93-00-321/16.04.2019 година, относно: Допускане за изработване на проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцелиран план/ за елементи на техническата инфраструктура – за дъждовна канализация по общински земеделски пътища 38978.629.5, 38978.629.30 и 38978.629.37 от имот 38978.636.4268 по одобрената кадастрална карта на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.          

17. Докладна записка № 93-00-322/16.04.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване „за басейн и ресторант“ в поземлени имоти 38978.655.3 и 38978.655.4 землище на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.          

18. Докладна записка № 93-00-323/16.04.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване /  за еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 322020, местност „Уздровица“, землище на с. Голяновци, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.          

19. Докладна записка № 93-00-325/17.04.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване  и регулация за жилищно застрояване в поземлен имот 38978.634.32, землище на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.          

20. Докладна записка № 93-00-326/17.04.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване / за еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 322093, местност „Уздровица“, землище на с. Голяновци, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.          

21. Докладна записка № 93-00-327/17.04.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване /  за еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 014008, местност ,,До село“, землище на с .Петърч, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.          

22. Докладна записка № 93-00-337/19.04.2019 година, относно: Даване на съгласие община Костинброд да бъде избрана за Председател на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд -Своге“. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по МС.          

23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.                          

EspressoNews