Стартира разяснителна кампания по новата процедура за подбор на проекти по ОП "Добро управление"

402 преглеждания

Вижте графика и допустимите кандидати

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), открива процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Това информират от Областния информационен център София.

Целите на процедурата са: партньорско управление с гражданите и бизнеса; открито и отговорно управление; отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

Допустими кандидати са следните юридически лица:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ (отменен, считано от 01.01.2018 г.), или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ (в сила от 01.01.2018 г.), които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
 • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП);
 • Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.

Допустими партньори по процедурата са:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
 • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП);
 • Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП, с членове, отговарящи на горните условия;
 • Административни структури на изпълнителната власт – администрациите по чл. 38, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), областните администрации, общините и специализираните териториални администрации по чл. 38, ал. 2, т. 3 от ЗА;
 • Администрации на държавни институции, органи, и други лица, създадени с нормативен акт, различни от административните структури на изпълнителната власт;
 • Държавни органи, създадени с Конституцията на Република България или с нормативен акт.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 млн. лв. при максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 хил. лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.10.2018 г., 18:00 ч.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН).

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следната електронна поща: questions-opgg@government.bg.

Управляващият орган организира разяснителна кампания по процедурата съгласно следния график:

 • София – 25 юли 2018 г. (сряда), в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“ от 10:00 часа (регистрация: 9:30 – 10:00). Моля, до 24.07.2018 г,. да потвърдите присъствието си тук.
 • Пловдив – 26 юли 2018 г. (четвъртък), в зала „Пълдин“ на хотел „Санкт Петербург“ от 14:00 часа (регистрация: 13:30 – 14:00).
 • Враца – 27 юли 2018 г. (петък), в Конферентна зала на Търговско-промишлена палата от 11:00 часа (регистрация: 10:30 – 11:00).
 • Бургас – 30 юли 2018 г. (понеделник), в зала „Компас“ на хотел „България“ от 14:00 часа (регистрация: 13:30 – 14:00).
 • Варна – 31 юли 2018 г. (вторник), в зала „Голдън Тюлип“ на хотел „Голдън Тюлип Варна“ от 10:00 часа (регистрация: 9:30 – 10:00).
 • Велико Търново – 1 август 2018 г. (сряда), в зала „Царевец“ на хотел „Премиер“ от 10:00 часа (регистрация: 9:30 – 10:00).

Всички документи по процедурата са публикувани на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН.

EspressoNews