Последни новини

Община Сливница съобщи за изработен проект за изменение на ПУП - ПП за реконструкция на съществуващи инженерни мрежи
сливница, общество

Община Сливница съобщи за изработен проект за изменение на ПУП - ПП за реконструкция на съществуващи инженерни мрежи

В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Сливница и да направят писмени възражения, предложения и искания