До 14 юни младите земеделци кандидатстват по подмярка 6.1. от Програма за развитие на селските райони

1102 преглеждания

Представиха им условията и начините

До 14-и юни младите земеделски стопани могат да кандидатстват за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони. Ттова стана ясно от информационната среща на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) за представяне на процедурата за подбор на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони. Събитието се проведе съвместно с Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и в него участваха земеделски производители, представители на бизнеса, медии.

Старши експертът от НССЗ Николай Николов представи в подробности какви са условията за кандидатстване по мярка 6.1, като наблегна, че допустими са единствено кандидати, които са физически лица на възраст от 18 до 40 години включително към датата на подаване на проектното предложение и които притежават достатъчни професионални умения и компетентности. Кандидати могат да бъдат и еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, като собственикът на капитала на ЕООД или на ЕТ също трябва да е на възраст от 18 до 40 г. и да притежава достатъчни професионални умения и компетентности. Те ще могат да кандидатстват с проекти на стойност 25 000 евро, като не е необходимо съфинансиране от тяхна страна.

Общият бюджет на процедурата е 43 027 600 лв. Обяснено беше за какви точно дейности може да се кандидатства и беше поставен акцент върху това, че бизнес планът, който се подава, задължително трябва да доказва увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро.

Николай Николов разясни методологията за оценка на проектите и с конкретни примери и съвети насочи присъстващите как да получат максимален брой точки при кандидатстването. Той отговори на различни въпроси, свързани с това кои култури са приоритетни по мярка 6.1, колко точки носи преминаването към биологично земеделие, какви са количествените изисквания за брой пчелни семейства, ако се кандидатства с пчели и пр. и покани присъстващите да се възползват от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която оказва безвъзмездна подкрепа на кандидатите при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие по подмярка 6.1.

Силвия Ангелова, експерт „Логистика и информация“ в ОИЦ-София, показа стъпка по стъпка как става електронното кандидатстване по мярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и отговори на различни въпроси, свързани с електронния подпис на кандидата.  

Експертите от ОИЦ-София са на разположение на всички, които се интересуват от мерките по Програма за развитие на селските райони, както и от всякакви въпроси, свързани с оперативните програми, финансирани от  Европейските структурни и инвестиционни фондове. ОИЦ-София се намира на бул. „Витоша“ 99 и работи всеки делничен ден от 9 до 17:30 часа.

EspressoNews