„Успешни ЗАЕДНО“ - нова възможност за професионална квалификация и работа

221 преглеждания

40 безработни лица, регистрирани в ДБТ-Своге, придобиха професионална квалификация

Четиридесет безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Своге, бяха включени в обучение за придобиване на професионална квалификация „Помощник в строителството“ и ключова компетентност „Умения за учене“. 

Обучението бе организирано и осъществено в рамките на проект „Успешни ЗАЕДНО - За Едно Достойно Ново Образование“, изпълняван по договор между Агенция по заетостта и социалните партньори - „Съюз за стопанска инициатива“.

Основната цел на проекта е повишаване компетентността и професионалната пригодност на безработните лица и активиране на неактивните за подкрепа на ръста на икономиката, балансиране пазара на труда и изпреварващо обучение на работната сила за обезпечаване на повишаващото се търсене.

Курсистите бяха разпределени в две групи по 20, като едната група бе сформирана и проведе своите занятия и практика в с. Осеновлаг, а другата в гр. Своге и близките населени места. В селата Осеновлаг, Брезов дол, Еленов дол и Габровница има 46 регистрирани търсещи работа лица, които поради отдалечеността от общинския център и липса на транспорт, не могат да намерят работа, както и да се включат в друга инициатива, провеждана в гр. Своге.

Тринадесет от всички завършили обучението, ще бъдат включени в субсидирана заетост по проекта, която ще стартира от 15 август. Те ще бъдат назначени на длъжност „Работник в строителството“, с работодател община Своге.  

EspressoNews

Снимки: ДБТ-Своге