20 точки ще гледа Общински съвет-Своге на редовното си заседание

400 преглеждания

Вижте подробен Дневен ред

29 март 2019 г. /петък/ е датата на редовното заседание на Общински съвет-Своге за месеца. То е насрочено с начален час 9:30 ч. и ще се проведе в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“  при следния Дневен ред:

1. Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София, насрочено за 01.04.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област - проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за намаляване ширината на улица в участъка от о. т.1114 до о.т.116 от 8°°м на 6°° м между квартали 164 и 173 и изменение на уличните регулационни линии на прилежащите към нея урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV1905, V1906 и VI1907 в кв.164 по ПУП на град Своге, Софийска област, като същите съвпадат с изградените на място огради - подпорни стени и реализираната улица

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област - проект за изменение на улична регулации в обхват кв. 21 - за обществено жилищно строителство и кв. 153.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4. Предложение относно замяна на имоти - частна общинска собственост, с обща площ от 109 кв. м, (108 кв. м. + 1 кв. м.), представляващи придадени по регулация към УПИ XXII-1429 в квартал 139 но подробния устройствен план на гр. Своге

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща:  терен с площ от  12,50  кв.м.,  предназначен за разполагане на преместваем обект (павилион за кафе и закуски), попадащ в уширение на улица с о.т. 547-548-549-550 до квартал 152 по подробния устройствен план на град Своге

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

6. Предложение относно учредяване право на преминаване през поземлени имоти - общинска собственост, е идентификатори 62387.108.3 и 62387.110.4, девета категория на земята при неполивни условия, с трайно предназначение на територията: земеделска, находяща се в землището на село Реброво.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

7. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с  имоти - общинска  собственост за  2019  г., като в  раздел 1 „Продажби" се включи имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 30847.67.825 с  площ от 25 850 кв.м., шеста категория па земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване: ливада, с трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в землището на село Зимевица, местност „Кърмила".

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

8. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г., като в раздел I „Продажби“ се включи имот - частна общинска собственост, представляваш: 1/2 част от УПИ VI1-371, целият с площ от 655 кв. м., находящ се в квартал 52 по подробния устройствен план на град Своге, с неуредени сметки по регулация за 2 кв.м., придадени от УПИ IV-369.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

9. Предложение относно кандидатстване па Община Своге с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура ВС05М9ОР01Н -2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

10. Предложение относно приема компенсираните промени на капиталовите разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт (вкл. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2019 г. на Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

11. Предложение относно промяна в общия размер на бюджета към 31.03.2019 г. от  преизпълнение на собствени приходи и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

12. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане па еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 26.04.2013 г.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

13. Предложение относно приемане „Общинска дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Своге за периода 2017- 2027 г.“

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

14. Предложение относно приемане Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

15. Предложение относно приемане Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

16. Предложение относно приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Своге

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

17. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2019 година

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

18. Предложение относно приемане за сведение Стратегически план за периода 2018 - 2020 година и Годишен план за 2019 година на звено „Вътрешен одит“

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

19. Предложение относно собствено финансиране за изготвяне на Общ устройствен план на община Своге

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

20. Питания.

EspressoNews